Публічний договір оферти про надання інформаційно-консультативних послуг та послуг з організації дозвілля в центрах розвитку «SMARTUM»

Затверджено

наказом директора ТОВ «Смартум Україна»

10/01-1 від 10 січня 2018

Даний Публічний договір оферти про надання інформаційно-консультативних послуг та послуг з організації дозвілля в центрах розвитку інтелекту «Smartum», (далі - «Договір оферти») являє собою публічну пропозицію (публічна оферта) ТОВ «Смартум Україна» в особі Василенко О.А., що діє на підставі Статуту, іменованого надалі «Виконавець», що містить всі істотні умови надання інформаційно-консультаційних послуг та послуг з організації дозвілля в центрах розвитку «Smartum», шляхом укладення Договору оферти, з будь-якою фізичною або юридичною особою, яка вчинила акцепт публічної оферти, іменованим надалі «Замовник». Виконавець, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України шляхом оприлюднення цього Договору оферти на сайті Виконавця https://smartum.com.ua (далі - Сайт) оголошує пропозицію на укладення Договору оферти (далі – Пропозиція) згідно зі ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір оферти - договір, опублікований в мережі Інтернет за адресою: https://smartum.com.ua, що укладається між Замовником та Виконавцем, на надання інформаційно-консультаційних послуг та послуг з організації дозвілля в центрах розвитку «Smartum», який укладається шляхом приєднання фізичної або юридичної особи до умов Даного договору (акцепту оферти);

Виконавець - ТОВ «Смартум Україна» в особі Василенко О.А., що діє на підстав Статуту, що пропонує публічну оферту;

Замовник- фізична особа та/або юридична особа (від імені якої діє належно уповноважений представник), яка прийняла умови Договору оферти (у випадку, якщо вона є повнолітньою особою). У випадку, якщо Замовник не є повнолітньою особою, участь у Навчальному курсі здійснюється з дозволу батьків (усиновлювачів) або піклувальників шляхом укладення цього Договору оферти законними представниками дитини: батьками (усиновлювачами) або піклувальниками.

Акцепт оферти - повну згоду з умовами оферти, шляхом здійснення дій, зазначених у п.2.5 Договору оферти;

Сайт - сайт в мережі Інтернет, на якому опублікований Договір оферти і розташований за адресою: https://smartum.com.ua

Навчальний курс - захід або серія заходів, під час яких Виконавець надає Замовнику або дитині Замовника інформаційні та/або консультаційні послуги та послуги з дозвілля за методиками Виконавця в центрах розвитку інтелекту «Smartum».

2. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ:

2.1. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

2.2. Акцептувати Пропозицію (приєднатися до Договору) має право будь-яка фізична особа або юридична.

2.3. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для всіх сторін Договору – Виконавця та Замовника. Приєднання до Договору відбувається на умовах, викладених в Договорі, Замовник не може запропонувати Виконавцю свої умови Договору. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників).

2.4. Перед приєднанням до Договору Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не вправі вчиняти дії, спрямовані на його укладення та виконання.

2.5. Акцептування Пропозиції (приєднання до Договору) здійснюється Замовником шляхом вчинення дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміються:

1) здійснення повної чи часткової сплати послуг Виконавця у порядку визначеним цим Договором та

2.6. Датою укладення договору вважається дата внесення першої оплати.

2.7. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.Відповідно до умов даного Договору Виконавець бере на себе зобов’язання протягом строку його дії надати інформаційно-консультативні послуги та послуги з організації дозвілля в центрах розвитку «Smartum» шляхом проведення занять за методиками Виконавця в центрах розвитку інтелекту «Smartum», а також доступу до платформи, розташованої в мережі Інтернет за адресою: https://platform-smartum.com.ua/ (надалі –Платформа) для Замовника або третьої особи (надалі – «дитина»), а Замовник – приймає вказані послуги та оплачує їх, згідно умов цього Договору. Дані дитини, на користь якої надаються послуги, зазначаються у Заявці або анкеті, що заповнюється Замовником відповідно до вимог цього Договору. Замовник не має права змінити третю особу отримувача послуг інакше як за погодженням із Виконавцем.

3.2. Мета надання послуг: сприяння розвитку інтелектуальних, творчих та комунікативних здібностей Замовника або дитини Замовника.

3.3.Перелік Послуг, які надаються Виконавцем, а також інша необхідна інформація вказані на сайті Виконавця, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://smartum.com.ua, а також на Платформі.

3.4. Центри розвитку інтелекту «Smartum» знаходяться за адресами, вказаними на Сайті в розділі «Контакти». Вартість вищевказаних послуг зазначається за місцем розміщення відповідних центрів розвитку інтелекту «Smartum» та на Платформі.

3.5. Договір та Додатки до нього є офіційними документами та публікуються на Сайті Виконавця.

3.6. З умовами Договору оферти партнерів Виконавця Замовник знайомиться самостійно в місцях розташування відповідних центрів розвитку інтелекту «Smartum».

4.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір є публічним Договором, відповідно до якого Виконавець приймає на себе зобов'язання щодо надання Послуг відносно невизначеного кола осіб (Замовників), що звернулися за вказаними Послугами.

4.2. Публікація (розміщення) тексту цього Договору на Сайті Виконавця – є публічною пропозицією (офертою) Виконавця невизначеному колу осіб укласти цей Договір.

4.3. Укладення цього Договору відбувається шляхом приєднання Замовника до цього Договору, тобто, прийняття (акцепту) Замовником умов цього Договору оферти повністю, без будь-яких умов, змін.

4.4.Фактом підтвердження укладення публічного Договору з боку Замовника послуг, є реєстрація на Платформі в мережі Інтернет і внесення оплати на розрахунковий рахунок Виконавця та/або оплати іншим чином, погодженим Сторонами цього Договору.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Надавати Послуги якісно і в повному об'ємі протягом періоду надання послуг.

5.1.2. Надавати Послуги особисто або із залученням іншої фізичної особи (представника Виконавця).

5.1.3. У разі неможливості виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору, повідомити своєчасно Замовнику, а також вчинити відповідні дії щодо усуненні перешкод для виконання зобов’язань по цьому Договору.

5.1.4. Публікувати на Офіційному сайті інформацію про зміну: місця, часу, тривалості, структури Послуг, інших умов їх надання, а також про зміну банківських реквізитів і ін.

5.1.5. Забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил.

5.1.6. Виконавець зобов'язаний забезпечити Замовника методичними посібниками і іншими учбовими матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною розвиваючої програми.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Відмовити в укладенні Договору в разі порушення Замовником вимог п. 6.1.4. цього Договору.

5.2.2. Не надавати Послуги або припинити надання Послуг Замовникові в разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі термінів оплати послуг), а також в інших випадках, встановлених законодавством України.

5.2.3. Змінювати і доповнювати даний Договір і Додатки до нього без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на сайті Виконавця.

5.2.4. Відмінити заняття (або перенести), якщо день проведення є державним святковим днем.


6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Оплачувати Послуги, що надаються, згідно з умовами цього Договору.

6.1.2. Користуватися Послугами відповідно до Правил відвідувань занять, опублікованих на Сайті, розташованому в мережі інтернет за адресою: http://smartum.com.ua/rules/

6.1.3. При нанесенні збитку майну Виконавця, у тому числі третьою особою, на користь якої укладений Договір, Замовник зобов'язаний відшкодувати заподіяний збиток в повному об'ємі.

6.1.4. При укладенні Договору на користь третьої особи (дитини Замовника), Замовник зобов'язаний пред'явити документ, підтверджуючий відповідні повноваження законного представника третьої особи, на користь якої укладається Договір, і документ, що засвідчує особу.

6.1.5. Контролювати зміну інформації, опублікованої на Офіційному сайті та на Платформі.

6.1.6. Відвідувати заняття відповідно до розкладу, який попередньо встановлюється Виконавцем.

6.1.7. Виконувати регламент занять і вимоги, встановлені Виконавцем.

6.1.8. При відвідуванні центрів розвитку уважно відноситися до особистих речей, не залишати їх без нагляду. За загублені або залишені без нагляду речі, Виконавець відповідальності не несе.

6.1.9. Не розголошувати третім особам інформацію про учасників занять, отриману в період їх проведення, про методики занять, іншу конфіденційну інформацію.

6.1.10. Дбайливо відноситися до майна Виконавця і майна інших відвідувачів.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Вимагати від Виконавця надання якісних послуг відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Відвідувати центри розвитку в години їх роботи відповідно до розкладу занять.

6.2.3. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу центрів і послуги, що надаються Виконавцем.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Вартість послуг Виконавця за даним Договором оферти визначається відповідно до п.3.3. цього Договору. Вартість може змінюватися у разі дії спеціальних акцій, що передбачають надання знижок та бонусів. Актуальна інформація про ціни (Прейскурант) розміщується в центрах розвитку інтелекту «Smartum» та на Платформі.

7.2. Замовник оплачує послуги Виконавця за даним Договором оферти шляхом 100 % передоплати. Замовник має право внести оплату відразу за весь період навчання. Оплата здійснюється за місцем розміщення відповідного центру розвитку інтелекту «Smartum».

7.3. В разі порушення Замовником терміну оплати, вказаного в п.7.2 цього Договору, Послуги Виконавцем не надаються.

7.4. Датою належного виконання Замовником зобов'язань по оплаті Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця та/або оплати іншим чином, погодженим Сторонами цього Договору.

7.5. В разі неможливості надання Послуг у зв’язку з святковим неробочим днем, вартість Послуг, сплачених Замовником, але не наданих Виконавцем, переноситься на інший погоджений з Виконавцем час.

7.6. Виконавець має право змінювати ціни на свої послуги залежно від рівня інфляції в країні, різкого вагання курсу валюти по відношенню до гривні, по інших причинах.

7.7. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати графік і режим роботи.

7.8. Виконавець залишає за собою право не допустити на заняття Замовника або дитину замовника з симптомами ОРВІ або іншого інфекційного захворювання.

7.9. Виконавець залишає за собою право усунути від занять Замовника або дитину Замовника в разі його невмотивованої агресивної поведінки.

7.10. В разі пропуску Замовником або дитини Замовника занять з поважної причини, підтвердженої документально, Замовник має право отримати безкоштовну консультацію (пояснення і закріплення пропущеної теми) за 30 хвилин до початку наступного заняття або в інший погоджений з Виконавцем час.

7.11. За умови купівлі Замовником пакету послуг (абонемента) на заняття строком на 3 (три) місяці і більш, Виконавець має право надати Замовнику знижку на оплату послуг. У вказаному випадку при невикористанні всього передплаченого абонементу і достроковій відмові від послуг Виконавця сплачені Замовником грошові кошти поверненню не підлягають.

7.12. В разі невикористання сплачених занять (нез'явлення) без поважної причини час пакету послуг не повертається і не перепродається третім особам.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання, або неналежне виконання своїх обов’язків за даним Договором оферти винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю Замовника або дитини Замовника в разі неналежного виконання Замовником зобов'язань за даним договором оферти, порушення Правил відвідування занять.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за загублені або залишені без нагляду речі Замовника.

8.4. Замовник несе матеріальну відповідальність за псування обладнання і майна центру.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Жодна із сторін не нестиме відповідальність за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком повені, пожежі, землетрусу і інших стихійних лих або військових дій, що виникли після укладення договору. Звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежного виконання зобов'язань також заборона на здійснення дій, які складаються з змісту зобов'язань та надходять від відповідних державних органів.

9.2. Якщо будь-яка з названих обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язання в строк, встановлений в договорі, то цей термін пропорційно відкладається на час дії відповідної обставини.

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язання, повинна негайно (проте не пізніше 10 (десяти) днів з моменту їх настання і припинення) у письмовій формі повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення вищезгаданих обставин. Не повідомлення або невчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку вищезгадану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання або неналежного виконання зобов'язання.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

10.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Спори, по яких Сторони не досягнуть домовленості, підлягають розгляду в суді у встановленому відповідно до чинного законодавства України порядку.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

11.2. Договір, Правила відвідування занять, що розміщуютьсяна Офіційному сайті, розташованому в мережі інтернет за адресою: http://smartum.com.ua, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

11.3. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту (оферти) і діє до моменту повного виконання зобов'язань Сторонами.

11.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін, а також за ініціативою однієї із сторін в разі невиконання іншою стороною умов

11.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «СМАРТУМ УКРАЇНА»

ЄДРПОУ 41778029;
Юридична адреса:
69096 м. Запоріжжя, вул. Ладозька, б.20;
Р/Р 26003055731926,
ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,
МФО 313399.